VI ER DEN DATAANSVARLIGE

– HVORDAN KONTAKTER DU OS?

V-R Gruppen Forsikringsmæglere yder personlig rådgivning til dig, herunder i forbindelse med rådgivning om samt etablering og vedligeholdelse af personlige forsikrings- og/eller pensionsaftaler samt bistand ved skades- og pensionsbegivenheder.

Det kan være i relation til forsikringer og pensioner, som er oprettet via din arbejdsgiver, og i relation til forsikringer og pensioner oprettet af dig selv.

Vi er dataansvarlig i relation til denne behandling af dine personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at vi også kan behandle oplysninger om dig på vegne af din arbejdsgiver og under din arbejdsgivers instruks.

Din arbejdsgiver er dataansvarlig for den behandling, og du vil have modtaget oplysninger herom fra din arbejdsgiver.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S
Magnoliavej 2-4, 
5250 Odense SV

CVR-nr.: 30732078
E-mail: post@v-r.dk
Telefon: 70 22 35 20

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk, ved e-mail eller brev.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Til brug for vores rådgivning af dig, vil vi indsamle oplysninger om dig. Hovedparten af de oplysninger, vi skal bruge, får vi fra dig selv, men det kan også ske, at vi modtager oplysninger fra andre kilder, herunder fra din arbejdsgiver og dit forsikrings- eller pensionsselskab samt med dit specifikke samtykke fra din læge og andre sundhedspersoner.

De oplysninger, vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger ikke er i stand til at tilbyde dig rådgivning.
Vi indsamler og behandler alene dine personoplysninger, såfremt der er hjemmel hertil i Databeskyttelseslovgivningen

Afhængig af den rådgivningsydelse og bistand vi yder dig, kan der være behov for at indsamle og behandle efterfølgende oplysninger.

CPR.nr og Helbredsoplysninger Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Vi behandler alene dit cpr.nr., dine helbredsoplysninger, hvis du har givet os dit samtykke til det.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det først virkning fra dette tidspunkt.

Tilbagetrækning af samtykke kan medføre, at det ikke er muligt for os at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ud over de ovenanførte oplysninger vil vi sædvanligvis have brug for at behandle bl.a. følgende kategorier af oplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefon og mail.
  • Oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, ansættelsesdato og anciennitet, løn og pensionsbidrag, arbejdssted og eventuel udstationering samt oplysninger om fratræden m.m.
  • Oplysninger om dine forsikrings- og pensionsaftaler, herunder dækninger, indbetalinger, investeringsvalg, begunstigede, skadeshistorik og aktuelle forsikringsrelevante person eller tingsskader, depotoversigter m.m.
  • Oplysninger om anden indkomst, formue og beskatningsforhold samt oplysninger om din civilstand og husstand.


Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan kommunikere med dig samt administrere og levere vores rådgivningsydelse til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b. Vi kan også have brug for at behandle oplysninger om dig og vore aftaler for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven og Hvidvaskloven.

Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra c. Endelig kan behandlingen af dine oplysninger være nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder såfremt du eller andre rejser krav mod os. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f) og art. 9, stk.2,litra f).

Såfremt vi senere måtte ønske at behandle dine personoplysninger til andre formål end det til hvilket personoplysningerne blev indsamlet, vil vi forud for den videre behandling give dig

Såfremt vi senere måtte ønske at behandle dine personoplysninger til andre formål end det til hvilket personoplysningerne blev indsamlet, vil vi forud for den videre behandling give dig oplysninger om det andet formål, herunder retsgrundlaget for behandlingen.

Vi anvender i et vist omfang ”cookies”, hvis du accepterer vores brug af cookies, når du besøger vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til de valgte forsikrings- og pensionsselskaber i forbindelse med etablering, ændring, administration og ophør af forsikrings- og pensionsforholdet samt i forbindelse med bistand i skadestilfælde og andre pensions- og forsikringsrelevante begivenheder.

Vi er en del af en koncern og kan i det omfang, det er relevant, og der er hjemmel hertil i Databeskyttelses-lovgivningen, videregive dine personoplysninger til andre koncernforbundne selskaber til koncernadministrative og ledelsesmæssige formål.

Dine personoplysninger kan endvidere blive overført til leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af os.

Ved brug af sådanne databehandlere sikrer vi, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring. Under normale omstændigheder vil der 10 år efter, at vores rådgivningsrelation til dig er afsluttet, ikke længere være et sagligt formål med Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger fortsat opbevaring af personoplysninger, men vi kan konkret træffe beslutning om længere opbevaring, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af disse personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Databeskyttelseslovgivningen

Behandling af personoplysninger er reguleret af:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), (“Persondataforordningen”), Lov 61 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (“Databeskyttelsesloven”), samt anden lovgivning, der implementerer eller supplerer disse regler.

Bliv KONTAKTET AF OS

Ønsker du at blive kontaktet af os, så udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.